Privacy Statement

HBL Trading hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HBL Trading houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy
beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen
wijzen en deze respecteren.

Als zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
HBL Trading
Scherpenzeelseweg 1
6741 LX LUNTEREN
Tel.nr. (0342) 408 604
info@hbltrading.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door HBL Trading verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van overeenkomsten
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Het versturen van onderhoudsmailingen
– Ten behoeve van marketing doeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAWTE gegevens
– Geboortedatum, kopie ID en bankgegevens alleen t.b.v. overeenkomsten
– KvK uittreksel

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij
geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij
ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan
ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens
delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij
verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
HBL Trading bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke
we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs
vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan
vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Back to top